Home

Statut szko造
Koncepcja pracy szko造
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W PSARACH
  [Rozmiar: 7154 bajt闚]
Dokumenty zawieraj帷e normy i standardy jako軼i pracy szko造

 1. Ustawa o systemie o鈍iaty
 2. Karta Nauczyciela
 3. Statut szko造
 4. Podstawa programowa kszta販enia og鏊nego
 5. Standardy wymaga egzaminacyjnych
 6. Rozporz康zenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

Cele koncepcji pracy

 1. Doskonalenie jako軼i pracy szko造, d捫enie do sta貫go rozwoju i spe軟ienia poziomu wymaga wobec szko造 okre郵onych przez prawo o鈍iatowe na poziomie co najmniej C
 2. Podnoszenie i unowocze郾ianie poziomu dydaktycznego
 3. Zapewnienie ka盥emu uczniowi niezb璠nych warunk闚 do jego rozwoju w przyjaznym i bezpiecznym 鈔odowisku
 4. Przygotowanie absolwenta gimnazjum do 篡cia w spo貫cze雟twie, podejmowania 鈍iadomych wybor闚 i planowania dalszej edukacji
 5. Poprawa efekt闚 kszta販enia
 6. Tworzenie 鈔odowiska szkolnego, w kt鏎ym obowi您uj jasne, jednoznaczne, akceptowane przez spo貫czno嗆 szkoln zasady
 7. Sprawne i tw鏎cze zarz康zanie szko陰

Obszary pracy szko造

 1. Efekty dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej oraz innej dzia豉lno軼i statutowej szko造.
 2. Procesy zachodz帷e w szkole.
 3. Funkcjonowanie szko造 w 鈔odowisku lokalnym
 4. Zarz康zanie szko陰


Analiza SWOT

Czynniki wewn皻rzne Silne strony S豉be strony
ZARZ.ZANIE Do鈍iadczona kadra kierownicza o wysokich kwalifikacjach
Ci庵貫 starania na rzecz zapewnienia odpowiedniego poziomu jako軼i szko造
Wysoki poziom bezpiecze雟twa w szkole
Wsp馧praca ze 鈔odowiskiem lokalnym
Ograniczenia w procesie decyzyjnym /bud瞠t/
Brak system闚 samooceny pracy szko造
UMIEJETNO列I ABSOLWENT紟 (Produkt) Uczniowie nabywaj umiej皻no嗆 efektywnego wsp馧dzia豉nia w zespole, skutecznego komunikowania si, organizowania i planowania w豉snego uczenia si oraz sprawnego pos逝giwania si komputerem Niewystarczaj帷a umiej皻no嗆 rozwi您ywania problem闚 w spos鏏 tw鏎czy
MARKETING Du篡 nab鏎 do klas pierwszych ze szk馧 podstawowych Strzy穎wice, D帳ie, Gr鏚k闚 S豉ba popularno嗆 szko造 w 鈔odowisku Sarnowa i Preczowa
PERSONEL (nauczyciele, pracownicy administracji i pracodawcy) Ustabilizowana, wykwalifikowana kadra nauczycieli, liczna grupa doskonali i poszerza swoje kwalifikacje (dodatkowe kwalifikacje do nauczania innych przedmiot闚) niski wska幡ik rotacji Pojedyncza obsada nauczyciela z kwalifikacjami do fizyki, chemii, plastyki i muzyki – brak mo磧iwo軼i prowadzenia zast瘼stw
Praca nauczycieli w wi璚ej ni jednej plac闚ce co utrudnia dyspozycyjno嗆 oraz po鈍i璚anie uczniom niewystarczaj帷ej ilo軼i czasu poza lekcjami
FINANSE Bud瞠t szko造 zgodnie z ustaw zabezpiecza organ prowadz帷y, ponadto szko豉 uzyskuje dochody z wynajmu pomieszcze, realizacji projekt闚, sponsoringu, Rada Rodzic闚 finansuje cz窷ciowo zadania wychowawczo-opieku鎍ze Kryzys finans闚 publicznych spowoduje obni瞠nie bud瞠tu szko造 i ograniczy szanse rozwojowe, dalsze ubo瞠nie spo貫czno軼i lokalnej ograniczy wp造wy na fundusz Rady Rodzic闚
USΣGA EDUKACYJNA (Produkcja) Nauczyciele stosuj najcz窷ciej aktywne formy pracy, dostosowuj metody pracy do poziomu ucznia, atmosfera w szkole zapewnia poczucie bezpiecze雟twa uczniom, relacje ucze-nauczyciel, ucze-ucze, nauczyciel-rodzice s dobre
Prowadzenie dodatkowych zaj耩 w czasie wolnym
Edukacja filmowa i teatralna
Organizacja wyjazd闚, oboz闚
Organizacja i udzia w licznych konkursach wewn皻rznych i zewn皻rznych
Dobry przep造w informacji szko豉-dom
Efektywno嗆 wykorzystania czasu na lekcji jest zbyt niska, niewystarczaj帷a motywacja i aktywno嗆 uczni闚 na lekcji, niewystarczaj帷a znajomo嗆 kryteri闚 oceniania mo瞠 rodzi poczucie niesprawiedliwo軼i, za ma這 form zaj耩 pozalekcyjnychma豉 liczba laureat闚 konkurs闚 przedmiotowychniska motywacja niekt鏎ych uczni闚 do nauki

 
Czynniki zewn皻rzne Szanse Zagro瞠nia
SPOΒCZNE Uczniowie ze 鈔odowisk wiejskich –mo磧iwo嗆 indywidualnego podej軼ia do ucznia ze wzgl璠u na 鈔odowiskowy charakter szko造
Mo磧iwo嗆 do篡wiania uczni闚 w sto堯wce szkolnej
Ni demograficzny, niedogodno軼i komunikacyjne, koszty dowozu ogranicz ilo嗆 uczni闚
Post瘼uj帷y problem patologii, uzale積ie w鈔鏚 uczni闚
Wzrost cen podr璚znik闚
Rosn帷a bieda w domach rodzinnych
Uczniowie z DD w Sarnowie z du篡m obci捫eniem z powodu sytuacji rodzinnej
KONKURENCYJNE Bardzo dobrze wyposa穎na baza dydaktyczna,
Budynek szko造 po termomodernizacji, estetyczny wygl康 sal lekcyjnych i korytarzy, praca 鈍ietlicy i biblioteki
Zorganizowany dojazd uczni闚 do szko造
Przyjazna rodzinna atmosfera w szkole
Odleg這嗆 szko造 od miejsca zamieszkania.
Warunki lokalowe
Szko造 o軼ienne z dobrym dojazdem proponuj miejsca w swoich szko豉ch
Odjazd autobusu szkolnego o okre郵onej porze
Przeci皻ny stan boisk sportowych
Niski poziom opieki psychologiczno-pedagogicznej
INNOWACYJNO汎 Du瘸 ilo嗆 realizowanych projekt闚 unijnych, aktywna wymiana mi璠zynarodowa
Program autorski z matematyki, dzia豉lno嗆 stowarzyszenia UKS
Bardzo ma這 program闚 autorskich,
Ma貫 zainteresowanie i zaanga穎wanie rodzic闚 篡ciem szko造
REGULACYJNE Obowi您uj帷e prawo o鈍iatowe pozwala przygotowa now ofert us逝g edukacyjnych Brak mo磧iwo軼i profilowania klas

 
 

OBSZAR 1: Efekty dzia豉lno軼i dydaktycznej, wychowawczej i opieku鎍zej oraz innej dzia豉lno軼i statutowej szko造 lub plac闚ki


Standardy:

 1. Szko豉 lub plac闚ka osi庵a cele zgodnie z polityk pa雟twa
 2. Szko豉 lub plac闚ka doskonali efekty swojej pracy


Wymagania:

 1. 1.1. Analizuje si wyniki egzaminu
 2. 1.2 Uczniowie nabywaj wiadomo軼i i umiej皻no軼i
 3. 1.3 Uczniowie s aktywni
 4. 1.4 Respektowane s normy spo貫czne


Zadania szczeg馧owe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Analiza wynik闚 egzamin闚 zewn皻rznych z wykorzystaniem r騜nych metod Analiza wynik闚 z wykorzystaniem narz璠zi pomiaru dydaktycznego

Analiza EWD

Analiza por闚nawcza
Przewodnicz帷y zespo堯w przedmiotowych


K.Nawrot

Przewodnicz帷y zespo堯w przedmiotowych
Wrzesie
Opracowywanie i wdra瘸nie wniosk闚 z analizy egzamin闚, monitorowanie ich wdra瘸nia Opracowywanie wniosk闚 z analiz egzamin闚

Zapoznawanie cz這nk闚 rady pedagogicznej z wnioskami

Wdra瘸nie wniosk闚 poprzez ewaluacj plan闚 nauczania, stosowanie r騜nych metod nauczania

Monitorowanie wdra瘸nia wniosk闚
Przewodnicz帷y zespo堯w przedmiotowych
Wszyscy nauczyciele
Przewodnicz帷y zespo堯w przedmiotowych
Dyrektor
Wrzesie

Na bie膨co
II, VI
Doskonalenie umiej皻no嗆 pomiaru dydaktycznego oraz jego analizy Udzia nauczycieli w szkoleniach

Organizowanie WDN w zakresie doskonalenia umiej皻no軼i analizowania wynik闚

Uzyskiwanie certyfikat闚 egzaminator闚 OKE,

Praca w charakterze egzaminatora
Dyrektor

Nauczyciele
Zgodnie z planem doskonalenia
Prawid這wa realizacja podstawy programowej Prawid這wa organizacja procesu dydaktycznego

Opracowywanie i ewaluacja program闚 nauczania

Korelacja mi璠zyprzedmiotowa

W豉軼iwy wyb鏎 podr璚znik闚 i dob鏎 pomocy dydaktycznych

Monitorowanie realizacji podstawy programowej
Dyrektor


Nauczyciele


Przew. zespo堯w przedmiotowych

Nauczyciele


dyrektor
Wrzesie


Wrzesie, czerwiec


Na bie膨co

czerwiec, wrzesie

stycze, czerwiec
Indywidualizacja procesu kszta販enia Dostosowanie procesu kszta販enia do indywidualnych potrzeb ucznia

Organizowanie zaj耩 pozalekcyjnych rozwijaj帷ych i wyr闚nawczych, nauczania indywidualnego

Sta豉 wsp馧praca szko造 z PPP, domem rodzinnym, DD w Sarnowie
Dyrektor
Pedagog szkolny


Dyrektor
Pedagog
Na bie膨co
Systematyczne diagnozowanie osi庵ni耩 i umiej皻no軼i uczni闚 okre郵onych w podstawie programowej Bie膨ca i systematyczna kontrola post瘼闚 uczni闚, analiza post瘼闚

Przeprowadzanie test闚 diagnozuj帷ych przez ca造 cykl nauki oraz egzamin闚 pr鏏nych w kl.III

Analiza wynik闚 test闚, opracowywanie wniosk闚, wdra瘸nie wniosk闚 do realizacji na przedmiotach
Nauczyciele, Pedagog, wychowawca klasy


Przew. zespo堯w przedmiotowychPrzew. zespo堯w przedmiotowych
Nauczyciele
Na bie膨coWg harmonogramu
Motywowanie uczni闚 do aktywnego uczestnictwa w wewn皻rznych i zewn皻rznych formach aktywno軼i edukacyjnej Diagnoza potrzeb i zainteresowa uczni闚

Przedstawienie oferty zaj耩 pozalekcyjnych

Opracowywanie program闚 i projekt闚

Prowadzenie zaj耩 w spos鏏 atrakcyjny dla uczni闚

Ewaluacja aktywno軼i uczni闚 poprzez obserwacj zaj耩 i kontrol dziennik闚
Dyrektor
Pedagog
Nauczyciele

Dyrektor
Czerwiec, wrzesie
Ca造 rok

Wg harmonogramu
Propagowanie i respektowanie norm spo貫cznych Konsekwentna realizacja zada wynikaj帷ych z programu wychowawczego szko造 i programu profilaktyki przez wysokie podmioty szko造

Analiza skuteczno軼i realizowanych zada

Popularyzowanie w豉軼iwych postaw

Doskonalenie umiej皻no軼i wychowawczych
Wszyscy pracownicy

Pedagog, dyrektor,
zespo造 ewaluacyjne

Wszyscy pracownicy szko造


Nauczyciele
Ca造 rok

Czerwiec


Ca造 rok
Prowadzenie diagnoz sytuacji wychowawczej Systematyczna analiza sytuacji wychowawczej szko造 poprzez obserwacj zachowa uczni闚, ankiety, analiz zapis闚 w zeszytach zastrze瞠, wywiady pedagoga z wychowawcami i nauczycielami przedmiot闚 Pedagog Wrzesie
Stycze
Czerwiec
Podnoszenie poczucia bezpiecze雟twa w鈔鏚 uczni闚 Opracowanie i przestrzeganie procedur post瘼owania w r騜nych sytuacjach

W豉軼iwe reagowanie na zagro瞠nia i niew豉軼iwe zachowania uczni闚

Sta豉 wsp馧praca nauczycieli z pedagogiem i pedagoga z instytucjami wspieraj帷ymi szko喚 w pracy wychowawczej
Pedagog szkolny,
wszyscy pracownicy szko造


Wszyscy pracownicy szko造
Wg potrzebNa bie膨co

 

OBSZAR 2: Procesy zachodz帷e w szkole lub plac闚ce


Standardy:

 1. Procesy zachodz帷e w szkole lub plac闚ce s逝膨 realizacji przyj皻ej w szkole lub plac闚ce koncepcji pracy.
 2. W szkole lub plac闚ce dba si o prawid這wy przebieg i doskonalenie proces闚 edukacyjnych


Wymagania:

 1. 2.1. Szko豉 lub plac闚ka ma koncepcj pracy
 2. 2.2. Oferta edukacyjna umo磧iwia realizacje podstawy programowej
 3. 2.3 Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany
 4. 2.4 Procesy edukacyjne s efektem wsp馧dzia豉nia nauczycieli
 5. 2.5 Kszta速uje si postawy uczni闚
 6. 2.6 Prowadzone s dzia豉nia s逝膨ce wyr闚nywaniu szans edukacyjnych


Zadania szczeg馧owe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Ewaluacja koncepcji pracy szko造 Modyfikowanie koncepcji pracy szko造 zgodnie z obowi您uj帷ym prawem i potrzebami szko造 Dyrektor
zespo造 nauczycielskie
Koniec roku szkolnego
Upowszechnianie koncepcji pracy w鈔鏚 uczni闚 i rodzic闚 W陰czanie nauczycieli, uczni闚 i rodzic闚 do analizy i modyfikowania zapis闚 koncepcji

Badanie stopnia akceptacji koncepcji pracy szko造

Publikowanie koncepcji pracy na stronie internetowej szko造 i BIP-ie
Dyrektor
Zesp馧 ewaluacyjny


Administrator strony internetowej

II semestr


Na bie膨co
Opracowywanie ciekawej oferty edukacyjnej Bie膨cy monitoring wdra瘸nych program闚 nauczania

Wdra瘸nie nowatorskich rozwi您a programowych

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, mo磧iwo軼i i zainteresowa uczni闚

Ewaluacja oferty edukacyjnej
Dyrektor
Nauczyciele

Zesp馧 ewaluacyjny
Na bie膨co


Czerwiec
Zespo這we planowanie i organizowanie proces闚 edukacyjnych Zespo這we przygotowywanie diagnoz proces闚 edukacyjnych, opracowywanie i wdra瘸nie wniosk闚

Planowanie proces闚 edukacyjnych w zespo豉ch przedmiotowych

Wsp馧praca zespo堯w z doradcami metodycznymi

Udzia nauczycieli w szkoleniach, warsztatach i samokszta販enie, wymiana do鈍iadcze
Przew. zespo堯w przedmiotowych Sierpie - wrzesie
Wspieranie i motywowanie uczni闚 w procesie uczenia si Przestrzeganie zasad WSO

Monitorowanie osi庵ni耩 uczni闚

Zastosowanie dziennika elektronicznego do bie膨cego komunikowania rodzicom i uczniom post瘼闚 w nauce

Stosowanie przez nauczycieli r騜nych sposob闚 motywowania uczni闚 do nauki.

Kontrola przestrzegania zasad WSO

Motywowanie uczni闚 zdolnych do udzia逝 w konkursach i zawodach
Nauczyciele

Wychowawcy, pedagog


Nauczyciele

Dyrektor


Nauczyciele
Na bie膨co
Kszta速owanie postaw uczni闚 Diagnoza potrzeb uczni闚 i rodzic闚 w zakresie dzia豉 wychowawczych

Systematyczna realizacja zada wynikaj帷ych z programu wychowawczego szko造 i programu profilaktyki

Skuteczne oddzia造wania wychowawcy klasowego

Bie膨ce reagowanie na niew豉軼iwe zachowania uczni闚

Prowadzenie zaj耩 profilaktycznych

Motywowanie uczni闚 do udzia逝 w wolontariacie

Propagowanie po膨danych postaw poprzez prezentowanie dobrego przyk豉du przez wszystkich pracownik闚 szko造

Diagnoza skuteczno軼i dzia豉 wychowawczych
Zesp馧 ewaluacyjnyWszyscy pracownicy
Wychowawcy


Wszyscy pracownicyPedagog


Nauczyciele


Wszyscy pracownicy
Pedagog
Wyr闚nywanie szans edukacyjnych uczni闚 Opracowywanie indywidualnych plan闚 nauczania na podstawie analizy opinii i orzecze PPP

Indywidualizacja proces闚 nauczania

Organizacja zaj耩 dydaktyczno-wyr闚nawczych i nauczania indywidualnego

Monitorowanie dzia豉 nauczycieli zwi您anych z indywidualizacj procesu edukacyjnego
PedagogNauczyciele


Dyrektor
Wg potrzebWg potrzeb


Wg harmonogramu

 
 

OBSZAR 3: Funkcjonowanie szko造 lub plac闚ki w 鈔odowisku lokalnym


Standardy:

 1. Szko豉 lub plac闚ka jest integralnym elementem 鈔odowiska, w kt鏎ym dzia豉
 2. Szko豉 lub plac闚ka wsp馧pracuje ze 鈔odowiskiem na rzecz rozwoju w豉snego i lokalnego
 3. Szko豉 lub plac闚ka racjonalnie wykorzystuje warunki, w kt鏎ych dzia豉


Wymagania:

 1. 3.1. Wykorzystywane s zasoby 鈔odowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
 2. 3.2 Wykorzystywane s informacje o losach absolwent闚
 3. 3.3 Promowana jest warto嗆 edukacji
 4. 3.4 Rodzice s partnerami szko造


Zadania szczeg馧owe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Wsp馧praca z instytucjami i organizacjami funkcjonuj帷ymi w 鈔odowisku Badanie potrzeb, oczekiwa i mo磧iwo軼i wsp馧pracy ze 鈔odowiskiem

Popularyzowanie w鈔鏚 uczni闚 dzia豉 GOK

Organizacja lekcji bibliotecznych, konkurs闚, warsztat闚 i prelekcji wsp鏊nie z GBP

Udzia w programach profilaktycznych, koncertach, debatach organizowanych przez OPS

Wsp馧praca z OPS w celu rozwi您ywania problem闚 uczni闚 z rodzin patologicznych i ubogich

Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym
Dyrektor


Nauczyciel bibliotekiPedagog


nauczyciele
Na bie膨co


Zgodnie z harmonogramem
Na bie膨co
Wg kalendarza imprez
Promowanie ciekawych ludzi z otaczaj帷ego 鈔odowiska Wykorzystywanie przyk豉d闚 ludzi sukcesu do kszta速owania umiej皻no軼i planowania swojej kariery na zaj璚iach zawodoznawczych

Organizacja konkurs闚 o tematyce promuj帷ej ludzi z najbli窺zego otoczenia
Doradca zawodowyDoradca zawodowy,
nauczyciel WOS-u
Wg programu nauczania
Podejmowanie dzia豉 s逝膨cych po篡tkowi lokalnej spo貫czno軼i Organizacja i udzia w akcjach charytatywnych

Udzia w akcjach „Sprz徠ania 安iata” i „Dnia Ziemi”
Dyrektor


D. Laskowska
Wg potrzeb


Wg harmonogramu
Monitorowanie los闚 absolwent闚 Stworzenie bazy danych o losach absolwent闚

Wsp馧praca z gmin w zakresie spe軟ienia obowi您ku nauki przez absolwent闚

Organizacja spotka z absolwentami

Wprowadzenie na stronie szko造 k帷ika absolwenta

Wykorzystanie portali internetowych do kontaktu z absolwentami.

Promowanie wyr騜niaj帷ych si absolwent闚
Dyrektor

Administrator strony


Dyrektor
Na bie膨co
Promowanie szko造 w 鈔odowisku Promowanie dzia豉 i osi庵ni耩 szko造 na stronie internetowej

Eksponowanie dzia豉 i osi庵ni耩 na korytarzach szkolnych

Umieszczanie artyku堯w o dzia豉niach szko造 w lokalnej prasie

Udzia uczni闚 w zewn皻rznych imprezach kulturalnych

Organizacja Dni Otwartych szko造

Informowanie rodzic闚 o dzia豉niach szko造 na spotkaniach z wychowawcami
Administrator strony


Nauczyciel 鈍ietlicyDyrektor

wychowawcy
Na bie膨co

Marzec- kwiecie


Wg harmonogramu zebra
Aktywizowanie rodzic闚 i w陰czanie ich w prac Udzia rodzic闚 w tworzeniu program闚 wychowawczych i profilaktyki

Organizowanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla rodzic闚

Pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodzic闚 na temat pracy szko造

Organizowanie wsp鏊nych imprez kulturalnych s逝膨cych pozyskiwaniu dodatkowych funduszy
DyrektorPedagog, dyrektor
Wrzesie, czerwiec


Na bie膨co

 
 

OBSZAR 4: Zarz康zanie szko陰 lub plac闚k


Standardy:

 1. Zarz康zanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szko造 lub plac闚ki


Wymagania:

 1. 4.1. Funkcjonuje wsp馧praca w zespo豉ch
 2. 4.2 Sprawowany jest wewn皻rzny nadz鏎 pedagogiczny
 3. 4.3 Szko豉 lub plac闚ka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposa瞠nie


Zadania szczeg馧owe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
Zespo這wa praca nauczycieli Systematyczne spotkania w zespo豉ch przedmiotowych w celu wsp鏊nego planowania i analizowania efekt闚 wszelkich podejmowanych dzia豉 Przewodnicz帷y zespo堯w przedmiotowych Wg harmonogramu
Prowadzenie nadzoru pedagogicznego Opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego

Powo造wanie zespo堯w ewaluacyjnych w celu prowadzenia ewaluacji

Omawianie wniosk闚 z ewaluacji na posiedzeniach rady pedagogicznejWykorzystywanie wniosk闚 z ewaluacji do planowania dzia豉
Dyrektor Wrzesie


Czerwiec

 

Ewaluacja koncepcji

 1. Corocznie:
 2. diagnoza stanu faktycznego,
 3. podsumowanie nadzoru pedagogicznego,
 4. podsumowanie pracy szko造
 5. badanie stopnia akceptowania stanu faktycznego.Statut szko造
Koncepcja pracy szko造
Program wychowawczy
Program profilaktyki
Procedury
Projekt edukacyjny
Copyright © 2005
mgr Katarzyna Nawrot